دیالوگ های زیبا و ماندگار فیلم ها

دیالوگ های زیبا و ماندگار فیلم ها

چیکار دارند می کنند با این شهر.دلم می خواست با لودر می زدم زیرش و همه چیز رو خراب می کردم و از نو دوباره می ساختم
-اینها رو همه یه دور خراب کردند و دوباره ساختند تا این شده
فروشنده-اصغر فرهادی

fu9778

ادامه مطلب