ضرب المثل درباره عشق

ضرب المثل درباره عشق

عاشقان را همه گر آب برد  — خوبرويان همه را خواب برد . (( ايرج ميرزا ))

عاشق بي پول بايد شبدر بچينه !

عاشقم پول ندارم كوزه بده آب بيارم !

عاشقي پيداست از زاري دل — نيست بيماري چو بيماري دل .  (( مولوي ))

عاشقي شيوه رندان بلا كش باشد !  (( حافظ ))

عاشقي كار سري نيست كه بر بالين است ! (( سعدي ))

عشق در هر کجا قدم گزارد,عقل و درایت آنجا را ترک میکند   چینی

fu9419

ادامه مطلب